List of Superintendent of Police

Shri Karthik Kashyap,  
IPS
Smt. Priyanka Kashyap  
IPS
Smt. Suman Goyal
IPS
Shri Devesh Kumar Mahla,  
IPS
Smt. Chandan Choudhary  
IPS
Shri. Arvind Gawas
IPS
Shri Umesh Y. N.
Gaonkar
GPS   
Shri Shekhar M.
Prabhudessai
GPS   
Shri Vishram U. Borkar
GPS
Shri Bosco George
GPS   
Shri Rohidas Patre
GPS
Shri Dinraj Govekar
GPS
Shri Bossuet F.Dea.M.Silva
GPS